Nǔ nywɛ yi do nǔ nywɛ ji sín tásɛkple

Nyɔwlaan-nyɔxâ Lokossa
Nyɔwlaan-nyɔxâ Lokossa

Nǔkplɔnvi ɖée ɖô nywɛwlaan-nywɛxâgbɛtɔn sín xɔ̂sa ɖô Lokossa lɛ 

 

Gǎn nukɔntɔn ɔ

tasɛkple bo na nǔnywɛ na tôvi lɛ do ɖeé è wâ nǔ ɖo bo fûn ahwan xɛ ya sín nǔwiwa nyi bloblo ɖo Zè-centre, gbɛtɔ́ hu kanɖé awoo mɔ̌ nɔ̂ tɛn utɔ́n mɛ. 

Gbeɖiɖo 2022

Tasɛkple ɖée dɔn Mawuzɔwatɔ́ Zɛɛ sín kân mɛ tɔn lɛ kple ɔ ɖie. Ɖo azǎn gaagbe azǎn koo nukun ɖokpo gɔ ɔ ɖo wěweesûn xwê afɔ̂ awoo koo nukun awe gɔ ɔ tɔn mɛ ɔ, gǎn ɖée ɖo nukɔn na gbɛ̌taa "Ayizɔ-kogbe na yi nukɔn" lɛ tɔn lɛ ɖogbe azɔ̌ ɖée gbɛ̌taa ɔ wa ɖo Mawuxó na wa Ayizɔ-kogbe mɛ sín ali nu lɛ na é.

Ɖɛxixo sûnzan ɔ mɛ tɔ

.Kple bo xô ɖɛ na Mawuxó na wa Ayizɔ-kogbe mɛ sín nǔwiwa Alǔnsûn xwê afɔ̂ awoo koo nukun atɔ̂ngɔ ɔ tɔn.

Wěgbojinɔtɔ

Wěmaagbejexɛmɛtɔ́ lɛ wa ɖo wěmaa ɖée Pɔlu wlaan sɛdo Tɛsaloniki sín agun ɔ xɛ gbemɛtúntɔ́ lɛ ɔ.

Lokossa
Lokossa
ISE
ISE
Kple ɖaxo ɖeé gǎn gbɛ̌taa Ayizɔ-kogbe na yi nukɔn tɔn lɛ blo wayi ɔ
Kple ɖaxo ɖeé gǎn gbɛ̌taa Ayizɔ-kogbe na yi nukɔn tɔn lɛ blo wayi ɔ
Partager