MǏ DO KWABƆ NA MI

Nyɔwlaan-nyɔxâ Lokossa
Nyɔwlaan-nyɔxâ Allada
Ze
Toffo
Kple ɖaxo ɖeé gǎn gbɛ̌taa Ayizɔ-kogbe na yi nukɔn tɔn lɛ blo wayi ɔ

Mɛ ɖeé ɖo gbɛtaa Ayizɔ-kogbe na yi nukɔn tɔn mɛ lɛ

Gbɛtáa Ayizɔ-Kogbe na yi nukɔn do doo na mi ɖo  wɛkɛgba utɔn sa. Agba xe ɔ na mi jlɔ jɛ bɔ mi na nyɔ nǔ nyi do Ayizɔ-Kogbe wu, wěmáa tɛnmɛ-tɛnmɛ ɖeé ɖo Ayizɔ kogbe mɛ lɛ wu kpodo walɔ Ayizɔ-ko nu lɛ tɔn kpó wu.

Gbɛtáa Ayizɔ-Kogbe na yi nukɔn nyi Klisusɛntɔ lɛ́ sin kplekple mɛ̂ na nukɔn yiyi. Gbɛtáa xe ɔ jɔ ɖo azǎn ɛnɛgɔ Avivɔsun ɖo xwê afɔ̂ awoo fɔ̂tɔnukun atɔ̂n bɔ axɔsu nywɛ do nǔxixa xe ɔ ji : n° 2019/187/MISP/DC/SGM/DAIC/SC/SA  du 01/03/2020.  Nyawle nukɔntɔn kplekplemɛ xe ɔ tɔn wɛ nyi nukɔn yiyi kpodo gbe ɖeé nyi Ayizo-ko na yi nukɔn ɔ kpo. Gbɛtáa xe ɔ sɔ́ nǔ ɖeé e na wa lɛ́ ɖo ayǐ, u wɛ nyi : e na ɖo azɔ̌watɛn, fiɖe e na nɔ na nuywɛ mɛ te ɔ. Kplekplemɛ xe ɔ na sɔ wekun zɔn gbe ɖěvo mɛ wa Ayizɔ-kogbe mɛ, e na blo nyɔ iwlan nyɔ ixa kpodo do din na nǔ ɖo Ayizɔ-kogbe kpo sín ali nu.

​​​​​​​

Nɔvǐ ɖo Aklunɔ mɛ lɛ, mi wa mǐ xâ Mawuxo ayǐhɔngbe ayǐhɔngbe

Verset du jour

Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu! Le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu.

1 Jean 3.1

< Mi kɛnklɛn bo sɔ́ kɛ̂ mǐ tawun, ɖó diin wɛ mǐ ɖo azɔ̌ wâ ɖo unflagbɛji xe ɔ ji ɔ. Hǔn, hwe ɖelɛ na tíin bɔ mǐ na nɔ vɔ nǔ ɖelɛ blo ɖo ɖô atɛɛ ɔ ji. E na cɛɛ na mi! >

xwê gbe
xwê gbe
Logo

Wuntun gbɛtaa Ayizo-kogbe na yi nukɔn tɔn

Nyɔnu

                          Gǎn ɖeé xê aza na gbɛtaa ɔ lɛ ɖie

Gǎn nukɔntɔn ɔ

Gǎn nukɔntɔn ɔ nɔye AHOYO ADJOVI Martine bo zɔn HOUNGBADJI sín hɛnnu mɛ.

Wěgbojinɔtɔ

Wěgbojinɔtɔ mɛɖaxó AHUI Albert

Akwɛgbahɛntɔ́

Akwɛgbahɛntɔ́ mɛɖaxó Martinien HOUNVIKIN

Emplacement

Azínkan gbɛ̌taa ɔ tɔn ɖo Zè-centre, ɖo tokpɔnla Zè tɔn mɛ, ɖo tokpɔn Atlantiki tɔn mɛ, Axitó  (Benɛnto sín ayigbaji). 

BP : 74 Allada              
Alǒkan mǐtɔn lɛ ɖie : (00229) 68 61 99 00 / 66 28 94 20 / 97 88 97 20
WhatsApp : (00229) 68 61 99 00
Unflagbɛji : ayizokogbe@gmail.com

 

Mi sɛ́ nǔmɔdo-nǔwú mitɔn kpódó xó kanbyɔ mitɔn lɛ kpó do mǐ gbɔn fi

Partager