Nyɔ iwlan nyɔ ixa sin akpaxwe

         Nyɔ iwlan kpo nyɔ ixa nyi akpaxwe ɖokpo ɖo azɔ̌ ɖě nyi gbɛta xe ɔ tɔn lɛ mɛ. kplekplemɛ Ayizɔ-kogbe na yi nukɔn wâ azɔ̌ súsu, blo do dina nu súsu ɖo wekun Ayizɔ-kogbe tɔn sín ali nuu bɔ Ayizɔ-ko nu lɛ yigbe na. 

Nyɔwlaan-nyɔxâ

Nywɛwlan-nywxâ sín azɔ̌ tɛnmɛ

Alpha Holisti

Mǐ na kplɔ́n gbɛtɔ́ fɔtɔn nukun awe ɖo Allada  bɔ e na kplɔ́n Ayizɔ gbe xâ bo na lɛ kplɔn iwlan mɛ lɛ.

Ze

Mǐ na kplɔ́n gbɛtɔ́ fɔtɔn nukun awe ɖo Zè-centre  bɔ e na kplɔ́n Ayizɔ gbe xâ bo na lɛ kplɔn iwlan mɛ lɛ.

Nyɔwlaan-nyɔxâ Lokossa
Partager