Nukɔn yiyi xa ɖèé mɛ̂ e te ɔ tɔn

Akpaxwe xe ɔ nɔ kpe nukun do nyɔna gbɛtɔ́ tɔn ɖo ali lɛ bǐ nu. Bo na mɔ̂ tɛ̂n bo kpe nukun do gbɛtɔ́ sín gbɛ ninɔ ɖo ali lɛ bǐ ɔ, mǐ blo tasɛkple nǔ nywɛ yi do nǔ nywɛ ji tɔn na mɛsi ɖèé na na kplɔn mɛ ɖo ali nɛ ɔ nu lɛ. Mɛsi nɛ lɛ na wa sɔ gbɛ táa ɖélɛ ɖo tê bo na nǔnywɛ ɖèé é yí ɖo tasɛkple hwenu ɔ.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.