MǏ DO KWABƆ NA MI

Nyɔwlaan-nyɔxâ Lokossa
Nyɔwlaan-nyɔxâ Allada
Ze
Kple ɖaxo ɖeé gǎn gbɛ̌taa Ayizɔ-kogbe na yi nukɔn tɔn lɛ blo wayi ɔ

Mɛ ɖeé ɖo gbɛtaa Ayizɔ-kogbe na yi nukɔn tɔn mɛ lɛ

Gbɛtáa Ayizɔ-Kogbe na yi nukɔn do doo na mi ɖo  wɛkɛgba utɔn sa. Agba xe ɔ na mi jlɔ jɛ bɔ mi na nyɔ nǔ nyi do Ayizɔ-Kogbe wu, wěmáa tɛnmɛ-tɛnmɛ ɖeé ɖo Ayizɔ kogbe mɛ lɛ wu kpodo walɔ Ayizɔ-ko nu lɛ tɔn kpó wu.

Gbɛtáa Ayizɔ-Kogbe na yi nukɔn nyi Klisusɛntɔ lɛ́ sin kplekple mɛ̂ na nukɔn yiyi. Gbɛtáa xe ɔ jɔ ɖo azǎn ɛnɛgɔ Avivɔsun ɖo xwê afɔ̂ awoo fɔ̂tɔnukun atɔ̂n bɔ axɔsu nywɛ do nǔxixa xe ɔ ji : n° 2019/187/MISP/DC/SGM/DAIC/SC/SA  du 01/03/2020.  Nyawle nukɔntɔn kplekplemɛ xe ɔ tɔn wɛ nyi nukɔn yiyi kpodo gbe ɖeé nyi Ayizo-ko na yi nukɔn ɔ kpo. Gbɛtáa xe ɔ sɔ́ nǔ ɖeé e na wa lɛ́ ɖo ayǐ, u wɛ nyi : e na ɖo azɔ̌watɛn, fiɖe e na nɔ na nuywɛ mɛ te ɔ. Kplekplemɛ xe ɔ na sɔ wekun zɔn gbe ɖěvo mɛ wa Ayizɔ-kogbe mɛ, e na blo nyɔ iwlan nyɔ ixa kpodo do din na nǔ ɖo Ayizɔ-kogbe kpo sín ali nu.

​​​​​​​

Nɔvǐ ɖo Aklunɔ mɛ lɛ, mi wa mǐ xâ Mawuxo ayǐhɔngbe ayǐhɔngbe

Verset du jour

Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons dans la saison convenable, si nous ne nous relâchons pas.

Galates 6.9

< Mi kɛnklɛn bo sɔ́ kɛ̂ mǐ tawun, ɖó diin wɛ mǐ ɖo azɔ̌ wâ ɖo unflagbɛji xe ɔ ji ɔ. Hǔn, hwe ɖelɛ na tíin bɔ mǐ na nɔ vɔ nǔ ɖelɛ blo ɖo ɖô atɛɛ ɔ ji. E na cɛɛ na mi! >

xwê gbe
xwê gbe
Logo

Wuntun gbɛtaa Ayizo-kogbe na yi nukɔn tɔn

Nyɔnu

                          Gǎn ɖeé xê aza na gbɛtaa ɔ lɛ ɖie

Gǎn nukɔntɔn ɔ

Gǎn nukɔntɔn ɔ nɔye AHOYO ADJOVI Martine bo zɔn HOUNGBADJI sín hɛnnu mɛ.

Wěgbojinɔtɔ

Wěgbojinɔtɔ mɛɖaxó AHUI Albert

Akwɛgbahɛntɔ́

Akwɛgbahɛntɔ́ mɛɖaxó Martinien HOUNVIKIN

Emplacement

Azínkan gbɛ̌taa ɔ tɔn ɖo Zè-centre, ɖo tokpɔnla Zè tɔn mɛ, ɖo tokpɔn Atlantiki tɔn mɛ, Axitó  (Benɛnto sín ayigbaji). 

BP : 74 Allada              
Alǒkan mǐtɔn lɛ ɖie : (00229) 68 61 99 00 / 66 28 94 20 / 97 88 97 20
WhatsApp : (00229) 68 61 99 00
Unflagbɛji : ayizokogbe@gmail.com

 

Mi sɛ́ nǔmɔdo-nǔwú mitɔn kpódó xó kanbyɔ mitɔn lɛ kpó do mǐ gbɔn fi

Partager